Zorg op maat.
Zorg op maat.

Missie en Visie

Missie

Woonvoorziening De Beuk Staete is een kleine zorgorganisatie, die een compleet zorgpakket aanbiedt aan jongvolwassenen, volwassenen en ouderen, die om welke dan ook redenen zorg nodig hebben. Wij leveren een bijdrage aan de integratie van mensen die vanwege hun problematiek niet zelfstandig kunnen wonen.

Onze missie is het bieden van zorgvraag gestuurde begeleiding aan cliënten die een veilig en goed thuis nodig hebben met hoogwaardige ondersteuning wat bijdraagt aan een zinvol bestaan.

Woonvoorziening De Beuk Staete vindt het belangrijk een cultuur te ontwikkelen waarin de cliënten zich thuis voelen! En waarbij de essentie ligt bij “zo gewoon als mogelijk en bijzonder waar nodig”.

Visie

Het is onze visie dat om de juiste omstandigheden en randvoorwaarden te creëren, waardoor een optimale omgeving ontstaat. Hierdoor kan de bewoner/cliënt, met de professionele ondersteuning van begeleiders, tot een optimale invulling van zijn of haar persoonlijke situatie komen. Net als iedereen willen ook onze bewoners/cliënten gewaardeerd worden om wie ze zijn, zeggenschap hebben over hun leven, verbonden zijn met andere mensen, vrienden hebben, deel hebben wat er in hun omgeving gebeurt, van betekenis zijn voor anderen en een bijdrage leveren aan de samenleving.

Woonvoorziening De Beuk Staete zet zich in om met alle vormen van ondersteuning aan te sluiten op de vragen en wensen van de bewoners die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Dat doen we in goed overleg met de bewoner, familieleden en vertegenwoordigers. Alle overige processen binnen Woonvoorziening De Beuk Staete zijn daaraan ondersteunend en dienstbaar.

Onze kernvoorwaarden zijn:

  • Verbondenheid
  • Respect
  • Waarden en normen
  • Verantwoordelijkheid
  • Innovatief
  • Samenwerkingsgericht
  • Daadkrachtig
  • Professioneel en authentiek

Verbondenheid

Verbondenheid staat voor samen invulling geven aan de unieke relatie tussen bewoners, mantelzorgers, vrienden en familieleden, professionele medewerkers en vrijwilligers. Participatie van de bewoners en van hun netwerk vormt een wezenlijk uitgangspunt van onze werking. Wij willen een warm, respectvol, participatief samenlevingsverband aanbieden op maat van elke bewoner waar mensen zelf en samen tot hun recht komen. Daarnaast streven wij naar een verbondenheid met de buurt en in ruimere zin de maatschappij om in ontmoeting met anderen tot een waardevolle wisselwerking te kunnen komen.

Respect

Betekenis kunnen hebben voor de anderen en zichzelf. Ook de medewerkers worden uitgenodigd om vanuit hun krachten vorm te geven aan het begeleiden en ondersteunen van mensen. Respect voor de eigenheid van elke mens staat centraal. Bovendien geloven wij in de kracht van iedere bewoner om, eventueel met behulp van familie en bekenden, zoveel mogelijk zelf keuzes te maken en zo zelfstandig mogelijk te leven. Daarom ondersteunen we zo veel mogelijk de zelfredzaamheid en autonomie van onze bewoners en hun netwerk. We willen dat zij ervaren dat zij hun eigen leven kunnen leiden en dat zij daarin worden erkend.

Waarden en normen

Wij als Woonvoorziening De Beuk Staete streven zoveel mogelijk de waarden en normen na, die als waardevol ervaren worden door cliënten, medewerkers en naasten. Denk hierbij aan eerlijkheid, respect en gelijkheid. Eenieder heeft andere idealen, andere dingen, die hij of zij belangrijk vindt. Dit zijn belangrijke maatstaven of principes die het eigen gedrag sturen en op grond waarvan men het eigen gedrag en dat van anderen beoordeelt. Waarden zijn de gegevenheid in het menselijk bestaan die we als belangrijk ervaren en waar we ons mee verbonden voelen. Een ieder kan een waarde op zijn eigen manier beleven en er invulling aan geven. Woonvoorziening De Beuk Staete respecteert ieders waarden.

Innovatief

Het verbinden van betrokken partijen, koppelen van producten en diensten van externe partijen aan elkaar. Innovaties kunnen er toe bijdragen dat de kwaliteit van de zorg verbetert en dat de zorg beter is afgestemd op de cliënt. Het behouden van je eigen levensstijl met bijvoorbeeld voorliefde voor natuur, tuin, dieren en huiselijkheid is uitgangspunt van de zorg, niet alleen voor onze bewoners maar ook voor hun naasten.

Samenwerkingsgericht

Er wordt op een professionele manier samengewerkt waarbij persoonlijke en organisatiedoelen op elkaar afgestemd zijn. We zijn er op gericht samen met anderen, als team, te werken en te beslissen. Anderen betrekken, luisteren naar anderen en oog hebben voor het groepsbelang. Denken en handelen worden gericht op het bereiken van een gezamenlijk resultaat. Doordat er samen aan een gemeenschappelijk doel wordt gewerkt, bevordert dit de sfeer binnen de organisatie. De indicatoren, motivatie, hulpvaardigheid, en verbondenheid zijn hierin van groot belang. Er wordt dan ook gestreefd naar een harmonieuze sfeer binnen de organisatie.

Daadkracht

We werken met passie en inzet.

Professioneel en authentiek

Authentieke medewerkers staan dichter bij zichzelf en werken vanuit hun diepste zingeving. Als we dat vertalen naar gedrag binnen de organisatie, zien we een persoon die handelt vanuit zowel z’n eigen drijfveren als die van de organisatie, is zich bewust van wat hij wil en waar hij voor staat. Een authentiek persoon staat open voor nieuwe ervaringen, is eerlijk en open naar zichzelf en hierdoor naar anderen, zelfontwikkeling wordt gestimuleerd en de zelfstandigheid vergroot. Hierdoor wordt het professionele handelen binnen de organisatie vergroot. Er wordt gewerkt volgens de regels, via een professionele aanpak. Het is van belang dat medewerkers binnen de organisatie bekwaam en vakkundig zijn in hun beroep.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheidsgevoel is één van de belangrijke maatstaven bij De Beuk Staete. We streven er dan ook naar met zowel de organisatie als geheel, als medewerkers en bewoners afzonderlijk. We zijn ons ervan bewust dat de taken of plichten van zowel jezelf als anderen binnen de organisatie naar behoren worden uitgevoerd. De belangen van de organisatie worden goed in de gaten gehouden. Het is van belang dat binnen de organisatie de medewerkers beschikken over competenties als empathie, besluitvaardigheid en zelfstandigheid. De hoofd- en bijzaken worden gescheiden en we zijn loyaal. Verantwoordelijke mensen zullen vaak ook ‘automatisch’ letten op het welbevinden van anderen in hun omgeving en alarmsignalen en stressfactoren snel herkennen. Er wordt niet alleen verantwoordelijkheid genomen voor de organisatie maar ook voor het ‘menselijke kapitaal’: De medewerkers en bewoners.